Pasirašyta sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC)

2015-06-04 at 10:24

2015 m.gegužės 28 d. LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė  pasirašė  sutartį  su UPC dėl  parengto projekto ,, Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai ( Elektroninės metodinė priemonės parengimas)“ įgyvedinimo.

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių/studentų mokymosi pasiekimų.

2015 metų konkurso prioritetinės veiklos turėjo būti susijusios su ugdymo turinio tobulinimo tematika: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybė, IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, mokytojų darbas su skirtingų gebėjimų vaikais, inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai, tarpdalykinė integracija, medijų ir informacinio raštingumo integravimas į ugdymą, dalyko mokymo aktualijos.

Projektus Švietimo bendruomenių asociacijų  konkursui pateikė 27 asociacijos. Finansavimo sutartys pasirašytos su 15 asociacijų:  asociacija „Lituanistų sambūris“, asociacija „Meno formos“, Dailės mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, Lietuvos fizikos mokytojų asociacija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Lietuvos logopedų asociacija, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų asociacija, Lietuvos stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokyklų mokytojų asociacija, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir Šokio mokytojų asociacija.

Daugiau informacijos rasite UPC tinklapyje.

Projekto  ,, Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai ( Elektroninės metodinė priemonės parengimas)“ koordinatorė – VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė.