Balto filologo skrynelės nominantai

2018 metai:

Kategorijoje už Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ir Lietuvos kalbininkų skleidžiamą veiklą Lietuvoje ir užsienyje.

Laureatė:

Roma Kriaučiūnienė

Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorei, 2015-2017 m. LKPA prezidentei, doc. dr. Romai Kriaučiūnienei apdovanojimas įteikiamas už Lietuvos kalbininkų skleidžiamą veiklą Lietuvoje ir užsienyje, kalbinių projektų iniciavimą ir vykdymą, kalbinių ir pedagoginių renginių Asociacijos nariams organizavimą. Laureatė baigė 1985 m. anglų kalbos filologijos studijas Vilniaus universitete ir čia dėsto nuo 1989 m. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją ir įgijo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį. Doc. dr. R. Kriaučiūnienės profesiniai interesai apima: užsienio kalbos didaktiką, būsimų mokytojų vertybinių nuostatų bei jų kompetencijų plėtotę, socialinę atsakomybę, tarpkultūrinę komunikaciją, naujos kartos studentų ugdymo problemas. Roma Kriaučiūnienė pristato savo atliekamus tyrimus tarptautinėse konferencijose, publikuoja moksliniuose straipsniuose Lietuvoje bei užsienyje.

Kategorijoje už inovatyvią (novatorišką) veiklą ir jos naudą.

Laureatė:

Daina Kazlauskaitė

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro prancūzų kalbos lektorė Dainai Kazlauskaitei apdovanojimas įteikiamas už novatorišką veiklą ir jos naudą institucijai, už prancūzų kalbos puoselėjimą ir sklaidą, ilgametę veiklą ruošiant studentus DELF egzaminams ir geranorišką pagalbą organizuojant prancūzų kalbos kursus. Laureatės mokslinių interesų kryptys yra didaktika, užsienio kalbų dėstymo metodika ir naujųjų technologijų panaudojimas dėstant užsienio kalbas. Dėstytoja Daina Kazlauskaitė yra Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto mokslinio tyrimo grupės (klasterio) „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“ narė, nuo 2010 m. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė. Tarptautinių prancūzų kalbos egzaminų DELF koordinatorė VDU.

Nominantė:

Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro vokiečių kalbos lektorė Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė apdovanojimui nominuota už naudingiausią pagalbą verslui, už ryšių tarp universiteto ir verslo plėtojimą bei bendradarbiavimo užtikrinimą ir renginių organizavimą, įtraukiant verslo atstovus. Lektorė yra Vytauto Didžiojo universiteto vokiečių filologijos absolventė, verslo komunikacijos vokiečių kalbos magistrė, vokiečių kalbos dėstytoja. Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, VDU Užsienio kalbų instituto mokslinio klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai” akademinės komisijos narė.


2017 metai:

Pedagogų kategorijoje nominacija už sėkmingai įgyvendintą savarankišką iniciatyvą ir inovatyvią veiklą bei jos sklaidą.

Laureatė:

Vilma Bijeikienė

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, VDU Užsienio kalbų instituto direktorė, mokslinio žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“/ “Sustainable Multilingualism“ vykdančioji redaktorė, Užsienio kalbų instituto Tarybos ir VDU Senato narė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė nuo 2008 m. LKPA apdovanojimas įteikiamas gerb. Vilmai Bijeikienei už tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės puoselėjimą, už mokslinę veiklą Asociacijoje ir mokslinių rezultatų sklaidą.

Nominantė:

Evelina Jaleniauskienė

Kauno technologijos universiteto Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros Anglų kalbos dėstytoja. Gerb. Evelina Jaleniauskienė nominuota už prasmingą darbą ir inciatyvią veiklą Asociacijos taryboje, už kūrybiškumą ir kalbinių renginių bei seminarų organizavimą kalbų pedagogams.

 

Pedagogų kategorijoje nominacija už išmintingai suvoktą tarpkultūriškumą ir  naudingą talką verslui.

Laureatė:

Audronė Auškelienė

Valstybės institucijų kalbų centro direktorė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė nuo Asociacijos įsikūrimo, 2006 m., Asociacijos viceprezidentė ir iždininkė, Rugsėjo 26-tosios, Europos kalbų dienos renginių šalies akademinei bendruomenei iniciatorė ir organizatorė. LKPA apdovanoja gerb. Audronę Auškelienę už ilgametę veiklą Asociacijoje, už kalbinių renginių ir projektų iniciavimą ir vykdymą, kalbos ir kultūros tradicijų puoselėjimą bei sklaidą.

Nominantė:

Halina Klupšienė

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro anglų kalbos dėstytoja dirbanti VK Agrotechnologijų bei Menų ir kūrybinių technologijų fakultetuose, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė nuo 2007 m. Gerb. Halina Klupšienė nominuota už profesionalų požiūrį į verslo partnerių ir kolegų konsultavimą, už naudingą pagalbą Asociacijai, organizuojant renginius.

 


2016 metai:

Laureatė:

Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja, anglų kalbos specialistė, Asociacijos tarybos narė, už konferencijų, profesinių kompetencijų tobulinimo seminarų, pedagogų kūrybiškumą skatinančių ir tautinę dvasią puoselėjančių renginių organizavimą, už sėkmingai įgyvendintas iniciatyvas ir naudingą veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.

Nominuota:

Romualda Truncienė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lietuvių kalbos ir kultūros bei specialybės kalbos dėstytoja, 2012-2014 m. Asociacijos Tarybos narė, apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, už profesionalų darbą, redaguojant Asociacijos dokumentus, už tradicijų, kurios padeda jaunimui pažinti tautos kultūrą, puoselėjimą, už lietuvių kalbos žinių perteikimą.

Laureatė:

Jūratė Matulionienė, Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė, veikli kalbininkė, kalbų mokyklos Bostone, Jungtinėje Karalystėje įkūrėja, lietuvių kalbos ir tautos tradicijų puoselėtoja, lietuviškų švenčių ir renginių organizatorė už reikšmingą ir matomą Lietuvos kalbų pedagogų darbą ir įgyvendintas idėjas Lietuvoje ir užsienyje.

Nominuotas:

Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas už ispaniškos kultūros festivalio „Primavera en español“ organizavimą, už jaunimo ir ispaniškos kultūros gerbėjų įtraukimą į savo gretas, už ispanų kalbos bei kultūros populiarinimą Lietuvoje.


 

2015 metai:

Institucijos

Laureatas:

Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas (2014 m. gruodžio mėn. šventęs 15-os metų veiklos jubiliejų) – už ilgametį daugiakalbystės puoselėjimą Lietuvoje, už nuveiktus darbus šalies kalbininkų bendruomenei ir jų pasiekimų sklaidą Europoje, už reikšmingą indėlį, įgyvendinant projektą, skirtą kalbų vadovėlių pritaikymui ir vertinimui, už diskusijos „Kalbos karjerai“ tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbininkų ir verslo atstovų bei asociacijos renginių 2015-aisiais metais organizavimą.

Nominantas:

LEU Profesinių kompetencijų tobulinimosi institutas – už profesionaliai organizuotus renginius Asociacijos nariams ir Lietuvos kalbininkams, pedagogams, už suteiktą galimybę praktiniuose seminaruose tobulinti profesines kompetencijas, asmeninius gebėjimus, ugdyti tarpkultūrinį sąmoningumą, stiprinti pilnavertį tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą su užsienio lektoriais.

Kalbų pedagogai/mokslininkai

Laureatė:

Nemira Mačianskienė (socialinių mokslų daktarė, docentė) – už reikšmingus pasiekimus ir iniciatyvą, plėtojant bei puoselėjant daugiakalbystę Lietuvoje, kalbinių projektų ir programų sklaidą Europoje, Asociacijos renginių organizavimą ir profesionalią pagalbą kalbininkams.

Nominantai:

Irena Navickienė (Lietuvos edukoligijos universiteto PKTI vedėja) – Už profesionalią ir geranorišką pagalbą pedagogams, LKPA sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, kalbinių projektų iniciavimą ir vykdymą, kalbinių ir pedagoginių renginių Asociacijos nariams organizavimą.

Ramunė Sarnickienė (VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja, vokiečių kalbos programų koordinatorė) – už vokiečių kalbos sklaidą ir puoselėjimą Lietuvoje, geranorišką pagalbą vokiečių kalbos specialistams, Asociacijos kalbinių renginių organizavimą.


 

2014 metai:

Laureatė:

Olga Medvedeva – Valstybės institucijų kalbų centro dėstytoja, tarptautinių projektų koordinatorė. Už išmintingiausiai suvoktą daugiakalbystę, lietuvių ir kitų kalbų puoselėjimą, inovatyviausią projektinę veiklą ir jos naudą, veiksmingai paskleistas Europoje ir pasaulyje Lietuvoje subrandintas idėjas.

Nominantai:

Milda Antanauskienė – Vilniaus kolegijos lektorė. Už profesionalų kalbų mokymą, aktyvią veiklą LKPA taryboje ir Asociacijos veiklos sklaidą Lietuvoje.

Nemira Mačianskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė. Už ilgametį kūrybišką, inovatyvų ir rezultatyvų vadovavimą kalbininkams ir tyrėjams, kalbos ir kultūros tradicijų puoselėjimą, Lietuvos pasiekimų sklaidą Europoje ir pasaulyje.

Daiva Vaišnienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Už prasmingai suvokiamą daugiakalbystę, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą Europoje ir pasaulyje, gimtosios kalbos profesionalų motyvavimą bendradarbiauti su kalbininkais, mokančiais kitų kalbų, LKPA iniciatyvų rėmimą.


 

2013 metai:

Institucijos:

Laureatas: Valstybės institucijų kalbų centras – už daugiakalbystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.

Nominantas: Vilniaus kolegija.

Pedagogai/ mokslininkai:

Laureatė: Nijolė Bražėnienė – ilgametė Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, humanitarinių mokslų daktarė, ilgametė LKPA viceprezidentė.

Nominantas: Aleksandr Ismailov -Vytauto Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas,orientalistinės kultūros puoselėtojas.


 

2012 metai

Institucijos:

Laureatas: Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centras – už inovatyviausią kalbininkų veiklą ir jos pamatuotą naudą.

Nominantai: Vilniaus kolegijos kalbininkai – už naudingiausią talką verslui, rezultatyvų  kalbininkų tarpusavio benrdadarbiavimą.

Kalbininkai:

Laureatė: Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėja, Vilniaus kolegijos tarybos narė, ilgametė LKPA tarybos narė, iždininkė ir viceprezidentė – už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą.

Nominantai:

  • Nijolė Bražėnienė – humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, VU Užsienio kalbų instituo įkūrėja ir ilgametė direktorė, VU Senato narė, Tarptautinės ESSE asociacijos narė, LKPA Tarybos  narė, kalbų mokymo politikos Lietuvoje viena iš kūrėjų – už gyvenimo pasiekimus moksle ir indėlį kuriant kalbų politiką Lietuvoje;
  • Marija Liudvika Drazdauskienė – Lietuvos kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Varšuvos aukštosios mokyklos Wszechnica Polska profesorė, aktyvi LKPA narė – už gyvenimo pasiekimus, aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje;
  • Nemira Mačianskienė – profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, Senato narė, Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė, aktyvi LKPA tarybos narė – už inovacijas kalbų mokyme, sėkmingą edukacinės vadybos patirtį;
  • Olga Medvedeva – humanitarinių mokslų daktarė, Valstybės institucijų kalbų centro tarptautinių projektų koordinatorė, aktyvi tarptautinių projektų dalyvė, 2012 metais jai įteiktas EUROLTA suaugusiųjų mokytojo rengėjo-eksperto sertifikatas, leidžiantis rengti mokytojus rengėjus, ji yra ilgametė LKPA Tarybos narė, iždininkė – už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą, Lietuvos kalbininkų iniciatyvų sklaidą Europoje.