Asociacijos garbės narių vardo suteikimo nuostatai

Patvirtinta LKPA visuotiniame susirinkime 2015-03-27.

ASOCIACIJOS GARBĖS NARIAI

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija turi šiuos Asociacijos Garbės vardus:

 • Garbės prezidento,
 • Garbės tarybos nario,
 • Garbės nario.

LKPA Garbės prezidento vardas suteikiamas Asociacijos prezidentui, pasitraukusiam iš Asociacijos prezidento veiklos.

LKPA Garbės prezidento vardas suteikiamas visuotinio ataskaitinio Asociacijos narių susirinkimo, vykstančio vieną kartą metuose, sprendimu turint asmens sutikimą.

LKPA Garbės prezidentas nario mokestį moka.

Asmuo, kuriam suteiktas LKPA Garbės prezidento vardas

 • turi visas Asociacijos nario teises,
 • rūpinasi Asociacijos reputacija,
 • gali dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, Asociacijos tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

LKPA Garbės tarybos nario vardas suteikiamas nariui, pasitraukusiam iš Asociacijos tarybos veiklos.

LKPA Garbės tarybos nario kandidatūrai Asociacijos prezidento, Asociacijos tarybos, bet kurio Asociacijos nario siūlymu, pritaria Taryba ir tvirtina visuotinis ataskaitinis Asociacijos narių susirinkimas.

LKPA Garbės tarybos narys mokestį moka.

Asmuo, kuriam suteiktas LKPA Garbės tarybos nario vardas

 • rūpinasi Asociacijos reputacija,
 • gali dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, Asociacijos tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

LKPA Garbės tarybos narys, išskyrus tą garbės tarybos narį, kuris tuo pačiu metu yra ir Asociacijos narys, turi visas Asociacijos nario teises, išskyrus balso teisę.

LKPA Garbės nariais gali būti Asociacijos ir ne Asociacijos nariai, Lietuvos ar užsienio piliečiai, kurių profesinė, mokslinė, pedagoginė ir kultūrinė veikla yra susijusi su Asociacijos tikslais ir veikla, bei daro teigiamą įtaką Asociacijos siekiams ir sklaidai/ viešinimui, kurie remia Asociaciją materialiai bei padeda organizuoti LKPA renginius.

Kandidatūras LKPA garbės nario vardui suteikti gali siūlyti Asociacijos prezidentas, Asociacijos taryba, bet kuris Asociacijos narys.

LKPA garbės nario vardas suteikiamas, kai jo kandidatūrai pitariai Taryba ir patvrtina Asociacijos narių visuotinio susirinkimas, turint asmens sutikimą.

LKPA Garbės narys nario mokestį moka.

LKPA Garbės narys neturi balsavimo teisės, bei negali būti išrinktas į valdymo organus.

LKPA Garbės narys turi teisę:

 • patariamojo balso teise dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
 • dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose, programose ir projektuose;
 • teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos;
 • gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, vykdomas programas, renginius, bei lėšų panaudojimą;
 • naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
 • teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu.

LKPA Garbės narys tuo pačiu metu gali būti ir Asociacijos nariu bei turėti visas teises.

Garbės narystės statuso netenkama

 • Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
 • raštiškai atsisakius narystės statuso;
 • Asociacijos garbės narystę konstatuoja taryba paprasta balsų dauguma.