Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“

2015-06-09 at 10:22

2015 metų gegužės 25 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“. Renginio organizatoriai- Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariai. Konferencijoje dalyvavo per 200 pedagogų, atstovaujančių atsociacijas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, jų padėjėjai, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų vadovai ir specialistai, socialiniai partneriai.

Renginio tikslas- aptarti dabartinę švietimo padėtį ir situaciją mokyklose, paanalizuoti, kaip įvairios švietimo įstaigos vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo strategijos reikalavimus, išryškinti probleminius klausimus, pasidalinti sukaupta pedagogų darbo patirtimi.

Konferencijos dalyvius sveikinimo Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojas, Orinta Leiputė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė ir akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius.

Pranešimus aktualiais švietimo strategijos ir praktikos klausimais skaitė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras dr. Rolandas Zuoza, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Libertas Klimka, Kauno jėzuitų gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Vykinta-Šaulytė Bukauskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Dalius Dapkus ir Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimas Norvaiša.

Socialinių partnerių nuomonę švietimo sistemos realijų ir pedagogų veiklos klausimais išreiškė  Lietuvos tėvų forumo tarybos narė Jolanta Lipkevičienė, Lietuvos mokinių parlamento Vilniaus regiono pirmininkas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių prezidentas, Jaunimo ministerijos vadovas Justas Jasevičius ir Krašto apsaugos ministerijos darbuotoja Auksė Ūsienė.

Konferencijos plenarinius posėdžius ir diskusiją moderavo LPAVT koordinatoriai Rytas Šalna, Lietuvo geografijos mokytojų asociacijos vadovas ir Eglė Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė. Jiems talkino Ieva Mažulienė, LFMA.

Apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo ir aktualius švietimo klausimus iškėlė Dr. Ramutė Mečkauskienė, LMVA prezidentė ir Viršuliškių pagrindinės mokyklos direktorė, prof. Giedrė Kvieskienė iš Lietuvos edukologijos universiteto, doc dr. Ina Dagytė-Mituzienė atstovaujanti Zonta International, Aidas Žandaris, Vilniaus universiteto ir LINMA atstovas, Saulius Žukas, ,,Baltų lankų“ leidyklos direktorius, Meilutė Apanavičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės centro direktorė, Švietimo centrų darbuotojų asociacijos valdybos narė, ir Švietimo ir mokslo ministerijos Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė.

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštu už ilgametę profesionalią ir kūrybišką Lietuvos kalbininkų pasiekimų sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje ir inovatyvias pedagogų kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo programas apdovanota viceprezidentė Irena Navickienė, LPAVT padėkos raštais už kūrybiškumą ir iniciatyvumą telkiant pedagogų bendruomenę ir pedagoginių idėjų sklaidą Lietuvoje – Milda Antnauskienė, Nemira Mačianskienė, Vilma Bijeikienė ir Ligita Judickaitė-Pašvenskienė. Konferencijos dalyviams koncertavo Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos folkloro ansamblis „Rugelis“, kuriam vadovauja muzikos mokytoja ekspertė Jelena Skupienė.

Apibendrinant konferencijos išsakytas mintis galima padaryti išvadą, kad visos švietimo sistemos klausimus sprendžiančios atsakingos institucijos turi išanalizuoti susikaupusias problemas ir jas spręsti. Nacionaliniu lygiu reikia gerinti švietimo įstaigų finansavimą, jų materialinį aprūpinimą ( IT, vadovėliais ir kt.), sutvarkyti įvairių dalykų turinio ir programų klausimus. Reikia užtikrinti geresnį padagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo lygį, sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti jų kompetencijas. Universitetai ir kitos aukštosios mokyklos turėtų sekti švietimo rinkos poreikius ir reaguoti į juos rengiant aukštos kvalifikacijos pedagogus, prisidėti prie pozityvaus ir kryptingo pedagogų prestižo kėlimo. Savivaldybių lygmeniu reikia sudaryti geresnes sąlygas gerosios patirties sklaidai, skaidriau ir tikslingiau spręsti švietimo įstaigų infrastruktūros ir materialinio aprūpinimo klausimus. Išsakyta nuomonė, kad mokyklų vadovų parama yra ypatingai svarbi užtikrinant geras sąlygas tiek pedagogams, tiek besimokantiesiems, mobilizuojant mokinius, tėvus ir bendruomenes susikaupusioms problemoms spręsti. Daugelis konferencijoje kalbėjusių profesionalų ir socialinių partnerių pabrėžė, kad pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją, diegiant ugdymo turinio teorijas praktikoje yra ypač svarbus. Todėl mokytojai turi nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti pedagogines, tyrėjo ir kitas kompetencijas, nenustoti mokytis visą gyvenimą. Reikia skatinti pedagogus stoti į asociacijas, aktyviau spręsti iškilusias problemas, geriau atstovauti pedagogų nuomonę švietimo strateginius klausimus sprendžiančiose valdžios institucijose.

Organizatoriai dėkoja rėmėjams – Lietuvos Respublikos Seimui, Švietimo ir mokslo ministerijai, Ugdymo plėtotės centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir leidyklai ,,Didaktika“ už vertingą paramą organizuojant ir pravedant konferenciją.